Sustainable Development

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກ ຖືໄດ້ວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງ CS Energy ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ປະກອບດ້ວຍນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ ຂໍ້ມູນ ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການລົງທຶນ.