Social Responsibility

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ຈະເລີນ ເຊກອງ ພະລັງງານ ມີພາລະກິດຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມອບໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຂົ້າມາມີວຽກເຮັດງານທຳຮ່ວມກັບໂຄງການ ພ້ອມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. ມີແຜນຟື້ນຟູຊີວິການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈາກໂຄງການ. ນອກນີ້ CS Energy ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບສັງຄົມທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ: ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມທົ່ວປະເທດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.