Environment Responsibility

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ

ຈະເລີນ ເຊກອງ ພະລັງງານ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ທຸກໂຄງການພັດທະນາຂອງ ຈະເລີນ ເຊກອງ ພະລັງງານ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ຄືຕ້ອງເປັນໂຄງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ. ພວກເຮົາມີແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນທຸກກິດຈະກຳປະຈຳວັນເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດຂອງກົດໝາຍ. ມີການຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບນໍ້າ, ການຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ແບບແຜນການເຮັດວຽກພາຍໃນ.

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຊອກຫາວິທີການໃໝ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະເໜີເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຜນການຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂດອ່າງໂຕ່ງ, ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ເຂດກໍ່ສ້າງ ໄດ້ກຳນົດຂື້ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ຮັບປະກັນຕາມແຜນການຕ່າງໆທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ່ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍືນຍົງ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າ

ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືວິທີການໃນການຕິດຕາມຄຸນະພາບນໍ້າ ໂດຍມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທີການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ການກຳນົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ທຸກໄຕມາດ ໂດຍໃຊ້ຕົວແປທາງເຄມີ ແລະ ທາງຊີວະພາບ. ນອກຈາກນີ້ ການເກັບຕົວຢ່າງໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນມີການສົ່ງຕົວຢ່າງໄປທີ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລ້ວນຳຜົນວິເຄາະທັງໝົດຈາກພາກສະໜາມ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງມາເປັນ ຂໍ້ມູນຕາມຈິງຂອງແມ່ນໍ້າສາຍນັັ້ນໆ.