ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ


ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ (ຈຊພ). ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 40 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດ ເປັັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍແນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າລະດັບໂລກ, ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນ ເປົ້າໝາຍທາງດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດກັບສາກົນ.