ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ


ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ (ຈຊພ). ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 40 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດ ເປັັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍແນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າລະດັບໂລກ, ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນ ເປົ້າໝາຍທາງດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດກັບສາກົນ.

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງມາຍາວນານ, ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນໍ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຈຊພ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການຜະລິດຜົນງານທີ່ມີຄຸນະພາບເປັນເລີດ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ໃນທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

ຂໍ້ມູນຂອງນັກລົງທືນ

  • Home
  • INVESTOR INFORMATION

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງ ໃນເຄືອ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2016 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນ ມູນຄ່າ 330 ຕື້ ກີບ ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານພະລັງງານທີ່ສະອາດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 10 ເຂື່ອນ ໃນນັ້ນມີ 04 ເຂື່ອນ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ, 04 ເຂື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ 02 ເຂື່ອນ ຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.